Merkez adresi Beylikdüzü OSB Mah. Hürriyet Bulvarı No:10/9, 34524 Beylikdüzü İstanbul (“Şirket Posta Adresi”) olan İstanbul Ticaret Sicili’nde kayıtlı Ekom Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hazılanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı, Kişisel Verileri Silme ve İmha Politkası’nı ve kişisel verilerimin işlenmesine yönelik tüm sürecin şüpheye yer bırakmayacak şekilde aktarıldığı Müşteri Aydınlatma Metni’nin tamamını okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Bu kapsamda kimlik, iletişim ve pazarlama veri kategorilerindeki kişisel verilerimin (“İşlenen Kişisel Veriler”) Şirket tarafından mevzuattan doğan zorunlu süreler veya teamül gereği, Şirket’in meşru menfaatleri gereği ve/veya kişisel verinin saklanma süresi için gerekli ve ölçülü sürelerde fiziksel ve yazılım ve/veya internet bazlı elektronik ortamlarda saklanması ve işlenmesini kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşlenen Kişisel Verilerimin Şirket tarafından işlenme amaçlarını Müşteri Aydınlatma Metni’nde detaylı bir şekilde okudum ve anladım. Kişisel verilerimin tüm bu amaçlar çerçevesinde fiziksel ve yazılım ve/veya internet bazlı elektronik ortamlarda saklanıp işlenmesini kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşlenen Kişisel Verilerimin Şirket tarafından elde edilme yöntemlerini ve kişisel verilerimin işlenmesinin hukuki sebeplerini Müşteri Aydınlatma Metni’nde detaylı bir şekilde okudum ve anladım. Kişisel verilerimin tüm bu amaçlar çerçevesinde fiziksel ve yazılım ve/veya internet bazlı elektronik ortamlarda saklanıp işlenmesini kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşlenen Kişisel Verilerimin Şirket tarafından yurt içindeki gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine (Şirket avukatı, Şirketin çalıştığı kargo şirketleri vb.), yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Maliye Bakanlığı, GİB, Vergi Dairesi, İcra Daireleri, Mahkemeler vb.) ve yurt dışındaki özel hukuk tüzel kişilerine (Facebook, Google, Twitter, Linkedin vb) Müşteri Aydınlatma Metni’nde detaylıca yer verilen amaçlar çerçevesinde aktarılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşlenen Kişisel Verilerim hakkında Şirket’e başvurup kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarım olduğu ve bu haklarımı Talep Başvuru Formu doldurup, ıslak imzalı olarak, noter aracılığıyla Beylikdüzü OSB Mah. Hürriyet Bulvarı No:10/9, 34524 Beylikdüzü İstanbul adresine bizzat ya da vekilim aracılığıyla elden ulaştırarak, ekom@hs02.kep.tr KEP adresine ileterek veya info@e-kom.com elektronik posta adresine göndermek suretiyle kullanabileceğim konusunda detaylı olarak bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.